Školský rok 2018/19

Prijímanie na štúdium od septembra 2019

Od septembra 2019 môže škola otvoriť jednu triedu osemročného štúdia so 17 žiakmi a dve triedy štúdia, každú s 28 žiakmi.

Všetci žiaci musia absolvovať prijímacie skúšky a to 13. mája 2019 ( 1. termín) alebo 16. mája 2019 ( 2.termín). Stretnutie uchádzačov bude o 8.00 na školskom dvore.

Prijímanie bude na základe kritérií, ktoré vydal riaditeľ školy.

Pre ilustráciu uvádzame vzory úloh na prijímacích skúškach z minulých rokov. Odporúčame, aby si ich uchádzači vyriešili v podobnom režime ako bude na na prijímacích skúškach a tak si odskúšali hlavne využitie času (60 minút na predmet) a schopnosť uplatniť stratégiu "najprv to, čo viem...".

Osemročné štúdium:  SJL, MAT

Štvorročné štúdium: SJL, MAT

Additional information