Profil absolventa

Profil absolventa

logo ZSK Žilinský samosprávny kraj

zriaďovateľ školy
 

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu
ul. Hodžova 13, 031 36 Liptovský Mikuláš

 


Profil absolventa školy

1.        Úvod

Vzdelávanie na gymnáziu má všeobecný charakter zameraný na prípravu absolventa  na vysokoškolské štúdium a súčasne mu poskytuje prípravu na jeho uplatnenie v spoločenskej praxi.

Všeobecná zložka profilu absolventa sú isté všeobecné charakteristické črty a kľúčové kompetencie, ktoré žiaci, ktorí študujú na gymnáziu, nadobudnú výchovou a vzdelávaním na tomto type strednej školy.

Štúdiom voliteľných predmetov a vlastnými aktivitami získajú črty a kompetencie, ktoré tvoria špecifickú zložku profilu absolventa gymnázia.

Profil absolventa je súčasťou školského kurikula. Jeho špecifická zložka je konkretizovaná predmetovými komisiami. Profil absolventa má charakter ideálu a  profil konkrétneho absolventa je podielovým alebo grafickým vyjadrením jeho naplnenia. Profil absolventa by mal byť známy uchádzačovi o štúdium a počas štúdia by sa mal meniť minimálne, a to len v špecifickej zložke.

2.         Všeobecná zložka profilu absolventa gymnázia

Všeobecná zložka profilu absolventa gymnázia určuje ideál, ku ktorému smeruje základná výchova obsiahnutá v celom komplexe školského kurikula predstavujúceho spoločný základ určený všetkým žiakom.

Absolvent gymnázia s kompetenciami získanými vo všeobecnovzdelávacej časti štúdia je pripravený na:

a.           aktívne občianstvo v štáte aj spojenej Európe

b.           vnímanie a rešpektovanie ľudských práv v kontexte kultúrneho a svetonázorového prostredia

c.           vnímanie a hodnotenie potrieb a možností jedincov v spoločnosti v rámci všeobecne uznaných úrovní spoločenskej solidarity, tolerancie a slušnosti.

d.           hodnotenie javov a rozhodovanie sa rešpektujúc ekologické zásady, globalizáciu sveta,

e.           celoživotné vzdelávanie

f.             kultivovanú a vecnú komunikáciu v štátnom a jednom cudzom jazyku a to písomne i ústne

g.           vecné vnímanie a aktívne pristupovanie k problémom

h.           tímovú prácu

i.             telesne i duševne zdravý spôsob života aj ochranu takéhoto života

Absolvent gymnázia s kompetenciami získanými vo všeobecnovzdelávacej časti štúdia:

j.              je schopný abstrakcie i v náročnejších spoločenských a prírodných faktoch

k.           pracuje logicky a kauzálne s pojmami na rôznej úrovni abstrakcie

l.              je schopný aplikovať osvojené abstraktné modely v reálnych situáciách

m.         pozná základné zákonitosti spoločenského vývoja v podmienkach európskej kultúry a riadi sa nimi pri hodnotení spoločenských javov

n.           pozná základné zákonitosti prírody a používa ich pri riešení reálnych situácií

o.           pozná svetové i národné kultúrne dedičstvo i podmienky a motívy jeho vzniku

p.           má  hlboké vedomosti z histórie školy a regiónu

3.         Špecifická zložka absolventa gymnázia

Špecifická zložka profilu absolventa gymnázia dopĺňa ideál, ktorý by mohol dosiahnuť žiak pri svojej konkrétnej voľbe vzdelávacej cesty. Obsah a formy, ktoré sú v tejto vzdelávacej ceste obsiahnuté, nazývajme „osobná vzdelávacia oblasť“.

Absolvent gymnázia vo svojej osobnej vzdelávacej oblasti:

a.           je pripravený na vysokoškolské štúdium

·     má motiváciu a ciele študovať vybraný odbor

·     má základnú výbavu vedomostí, metód a zručností k úspešnému zvládnutiu vysokoškolského štúdia.

·     má potrebný základ na samostatnú prípravu na prijímacie skúšky s pomocou dostupnej literatúry prípadne ponúknutých konzultácií.

b.           samostatne pracuje s odbornou literatúrou

·   vie čítať s porozumením odborný text primeranej náročnosti

·   vie urobiť rešerš, poznámky, oponentúru

·   používa pravidlá pre použitie cudzích zdrojov vo vlastnej práci

c.           primerane presne sa ústne aj písomne vyjadruje

d.           aplikuje poznatky z ekonómie a práva

e.           používa matematické modely a nástroje

f.             používa poznatky získané vo všetkých predmetoch

g.           bežne používa informačné a komunikačné technológie

Additional information