Naše aktivity v šk. roku 2009-2010

Separovanie na našej škole

Ako vám iste neuniklo, naša škola sa zapojila do projektu Zelená škola. V rámci tohto projektu sme si zvolili témy, ktorým sa ako ekológovia budeme venovať prednostne. Teda prvou prioritnou témou sa stal odpad. Už minulý školský rok mohli študenti pozorovať, že na chodbách našej školy sa objavili špeciálne nádoby, určené na separáciu odpadu. No efekt bol minimálny. Nielenže, ich využitie bolo minimálne, ale často v týchto košoch nebolo to, čo tam malo byť.

Situácia tento školský rok sa zmenila o 180 stupňov. Prispelo tomu viacero faktorov. Jedným z najvýraznejších je ten, že separačné koše pribudli aj do tried. Áno, práve to, že vedenie našej školy umožnilo lepší, môžem povedať, že úplný, prístup študentov ku hlavným prostriedkom potrebným na triedenie odpadu, teda ku košom, bol rozhodujúci krok. Zoberme si to čisto z praktického hľadiska, ak máte kde triediť, možnosti separácie sú dostupné, tak vám nič nebráni aby ste tak robili, a teda je logické, že separácia bude efektívna. No ak by ste mali kvôli tomu, aby ste vyhodili odpad, mali ísť von z triedy, prejsť celú chodbu, a potom sa vrátiť, ruku na srdce, radšej to  (študenti) hodíte do spoločného koša. Okrem iného, boli vyhlásené týždne monitorovania produkcie odpadu, ktoré len potvrdzujú moje slová. K celkovému triedeniu prispela aj všeobecná osveta a propagácia. V rámci toho boli študentom a žiakom poskytnuté informácie o správnych postupoch pri separovaní. Pretože, ak by aj niekto chcel triediť odpad, ale nevie ako, jeho snaha je zbytočná, pretože také separovanie nemá efekt.

Vážený čitateľ, nie som žiaden idealista, vidím veci také, aké sú. No s pokojným svedomím môžem povedať, že za ten čas, ako som na škole, tak badám veľký progres v práci s odpadom na našej škole. Postupne sa totiž pre študentov stáva separovanie úplne prirodzené, a teda triedenie sa stáva aktívnou súčasťou ich života. No a ako inač, ak nie cez mladých sa dokáže zmeniť prístup celej spoločnosti k environmentálnym problémom, medzi ktoré zaradujeme aj znečisťovanie. Človek, ktorý si uvedomuje význam separácie pre prírodu, svoje názory prenáša do praktického života. Stáva sa teda živým príkladom správneho správania sa k prírode, a týmto svojím presvedčením, či už vedome alebo nevedome oslovuje všetkých ľudí okolo neho. Naše gymnázium sa  pričiňuje k výchove takého človeka.

 

Peter Bossu Hrbatý

Additional information