Výsledky prijímacích skúšok 2017

Výsledky prijímacieho konania po prijímacích skúškach, ktoré sa konali 9. a 11. mája 2017, podľa platných kritérií pre prijímanie žiakov:

Zápis na štúdium bude v piatok 12. mája a v pondelok 15. mája 2017 od 8:00 do 16:00 hod. na sekretariáte školy.

Záujemcom, ktorí sú k 11. máju 2017 "pod čiarou", musíme vydať rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta. Ak však majú ďalej záujem o štúdium na našej škole, nech prídu v čase zápisu na sekretariát, tu spíšu odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí a keď sa uvoľní miesto (uchádzači v poradí vyššie sa nezapíšu), bude im rozhodnutie zmenené na "prijatý".  Naša skúsenosť je taká, že približne 1/3 uchádzačov sa na našej škole nezapíše, preto pravdepodobnosť prijatia uchádzačov "pod čiarou" je vysoká.

 

Prijímacie konanie 2017

Na štvorročné štúdium na Gymnáziu M. M. Hodžu (plánujeme prijať 58 žiakov) sa pre školský rok 2017/2018 prihlásilo 95 žiakov.

Jedenástim z nich, ktorí v Testovaní deviatakov dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% a tým splnili podmienku pre prijatie bez prijímacích skúšok, sme odoslali rozhodnutia o prijatí bez prijímacích skúšok.

Ostatným 84 žiakom sme zaslali poštou pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 9. a 11. mája 2017.


Na osemročné štúdium (plánujeme prijať 26 žiakov) sa prihlásilo 50 žiakov.

Všetkým boli odoslané pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v rovnakom termíne ako skúšky do štvorročného štúdia - v dňoch 9. a 11. mája 2017.

 

Kritériá pre prijímanie žiakov pre školský rok 2017/2018

Plánujeme otvoriť dve triedy štvorročného štúdia (58 žiakov) a jednu triedu osemročného štúdia (26 žiakov).

Bez prijímacích skúšok prijímame do 4-ročného štúdia len na základe výsledkov Testovania 9 (úspešnosť najmenej 90% v každom predmete).

Prijímacie skúšky pre všetkých ostatných žiakov budú 9. a 11. mája 2017 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. 

Do 4-ročného štúdia zohľadňujme ďalej:

 • výsledky zo ZŠ
 • výsledky Testovania 9,
 • výsledky v súťažiach.


Kompletné kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na Gymnáziu Michala Miloslava Hodžu pre školský rok 2017/2018.

 

Prijímacie konanie 2017 - čo nás čaká

Čo nás spoločne čaká v prijímacom konaní v roku 2017:

 • V utorok 21. februára 2017 sme Vás privítali na Dni otvorených dverí, kde ste si mohli pozrieť našu školu, čo v nej robíme a pýtať sa aj na prijímacie skúšky a štúdium na našej škole.
 • V stredu 5. apríla 2017 bolo celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.
 • Najneskôr do 10. apríla 2017 zákonní zástupcovia žiakov podali prihlášky na strednú školu riaditeľom ZŠ. Základné školy následne odoslali prihlášky stredným školám.
 • Na štvorročné štúdium na Gymnáziu M. M. Hodžu (plánujeme prijať 58 žiakov) sa pre školský rok 2017/2018 prihlásilo 95 žiakov.
 • Jedenástim z nich, ktorí v Testovaní deviatakov dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% a tým splnili podmienku pre prijatie bez prijímacích skúšok, sme odoslali rozhodnutia o prijatí bez prijímacích skúšok. Ostatným 84 žiakom sme zaslali poštou pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 9. a 11. mája 2017.
 • Na osemročné štúdium (plánujeme prijať 26 žiakov) sa prihlásilo 50 žiakov. Všetkým boli odoslané pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v rovnakom termíne ako skúšky do štvorročného štúdia - v dňoch 9. a 11. mája 2017.
 • Utorok 9. mája 2017 - 1. termín prijímacích skúšok (štvorročné aj osemročné gymnáziá).
 • Štvrtok 11. mája 2017 - 2. termín prijímacích skúšok (štvorročné aj osemročné gymnáziá). Popoludní budú zverejnené výsledky prijímacích skúšok.

V školskom roku 2017/18 plánujeme otvoriť dve triedy spolu s 58 žiakmi v štvorročnom gymnáziu a jednu triedu s 26 žiakmi v osemročnom gymnáziu.

Pri prijímaní do štvorročného štúdia budeme zohľadňovať výsledky štúdia na ZŠ, Testovanie 9, výsledky olympiád a súťaží a výsledky prijímacích skúšok z MAT a SJL.
 
Pri prijímaní do osemročného štúdia budú všetci uchádzači (piataci ZŠ) absolvovať prijímacie skúšky zo SJL a MAT.

Stručný letáčik so základnými informáciami o štúdiu na Gymnáziu M. M. Hodžu.

Prezentácia o štúdiu na Gymnáziu M. M. Hodžu.

Kompletné kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na Gymnáziu Michala Miloslava Hodžu pre školský rok 2017/2018.

Výsledky prijímacích skúšok 2016

Výsledky prijímacieho konania po prijímacích skúškach, ktoré sa konali 9. a 12. mája 2016, podľa platných kritérií pre prijímanie žiakov:

Zápis na štúdium bude v piatok 13. mája a v pondelok 16. mája 2016 od 8:00 do 16:00 hod. na sekretariáte školy.

Záujemcom, ktorí sú k 12. máju 2016 "pod čiarou", musíme vydať rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta. Ak však majú ďalej záujem o štúdium na našej škole, nech prídu v čase zápisu na sekretariát, tu spíšu odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí a keď sa uvoľní miesto (uchádzači v poradí vyššie sa nezapíšu), bude im rozhodnutie zmenené na "prijatý".  Naša skúsenosť je taká, že približne 1/3 uchádzačov sa na našej škole nezapíše, preto pravdepodobnosť prijatia uchádzačov "pod čiarou" je vysoká.