Prijímacie konanie 2019

Na štvorročné štúdium na Gymnáziu M. M. Hodžu (plánujeme prijať 56 žiakov) sa pre školský rok 2019/2020 prihlásilo 120 žiakov.

Osemnástim z nich, ktorí v Testovaní deviatakov dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% a tým splnili podmienku pre prijatie bez prijímacích skúšok, sme odoslali rozhodnutia o prijatí bez prijímacích skúšok.

Ostatným 102 žiakom sme zaslali poštou pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 13. a 16. mája 2019.


Na osemročné štúdium (plánujeme prijať 17 žiakov) sa prihlásilo 78 žiakov.

Všetkým boli odoslané pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia 13. mája 2019.

 

Prijímanie na štúdium od septembra 2019

Od septembra 2019 môže škola otvoriť jednu triedu osemročného štúdia so 17 žiakmi a dve triedy štúdia, každú s 28 žiakmi.

Všetci žiaci musia absolvovať prijímacie skúšky a to 13. mája 2019 ( 1. termín) alebo 16. mája 2019 ( 2.termín). Stretnutie uchádzačov bude o 8.00 na školskom dvore.

Prijímanie bude na základe kritérií, ktoré vydal riaditeľ školy.

Pre ilustráciu uvádzame vzory úloh na prijímacích skúškach z minulých rokov. Odporúčame, aby si ich uchádzači vyriešili v podobnom režime ako bude na na prijímacích skúškach a tak si odskúšali hlavne využitie času (60 minút na predmet) a schopnosť uplatniť stratégiu "najprv to, čo viem...".

Osemročné štúdium:  SJL, MAT

Štvorročné štúdium: SJL, MAT

Výsledky prijímacích skúšok 2018

Výsledky prijímacieho konania po prijímacích skúškach, ktoré sa konali 14. a 17. mája 2018, podľa platných kritérií pre prijímanie žiakov:

Zápis na štúdium bude v piatok 18. mája od 12:30 do 16:00 hod. a v pondelok 21. mája 2018 od 8:00 do 16:00 hod. na sekretariáte školy.

Záujemcom, ktorí sú k 17. máju 2018 "pod čiarou", musíme vydať rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta. Ak však majú ďalej záujem o štúdium na našej škole, nech prídu v čase zápisu na sekretariát, tu spíšu odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí a keď sa uvoľní miesto (uchádzači v poradí vyššie sa nezapíšu), bude im rozhodnutie zmenené na "prijatý".  Naša skúsenosť je taká, že približne 1/3 uchádzačov sa na našej škole nezapíše, preto pravdepodobnosť prijatia uchádzačov "pod čiarou" je vysoká.

 

Prijímacie konanie 2018

Na štvorročné štúdium na Gymnáziu M. M. Hodžu (plánujeme prijať 56 žiakov) sa pre školský rok 2018/2019 prihlásilo 119 žiakov.

Štrnástim z nich, ktorí v Testovaní deviatakov dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% a tým splnili podmienku pre prijatie bez prijímacích skúšok, sme odoslali rozhodnutia o prijatí bez prijímacích skúšok.

Ostatným 105 žiakom sme zaslali poštou pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 14. a 17. mája 2018.


Na osemročné štúdium (plánujeme prijať 17 žiakov) sa prihlásilo 55 žiakov.

Všetkým boli odoslané pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v rovnakom termíne ako skúšky do štvorročného štúdia - v dňoch 14. a 17. mája 2018.

 

Kritériá pre prijímanie žiakov pre školský rok 2018/2019

Plánujeme otvoriť dve triedy štvorročného štúdia (56 žiakov) a jednu triedu osemročného štúdia (17 žiakov).

Bez prijímacích skúšok prijímame do 4-ročného štúdia len na základe výsledkov Testovania 9 (úspešnosť najmenej 90% v každom predmete).

Prijímacie skúšky pre všetkých ostatných žiakov budú 14. a 17. mája 2018 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. 

Do 4-ročného štúdia zohľadňujme ďalej:

 • výsledky zo ZŠ
 • výsledky Testovania 9,
 • výsledky v súťažiach.

Kompletné kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na Gymnáziu Michala Miloslava Hodžu pre školský rok 2018/2019.

 

Výsledky prijímacích skúšok 2017

Výsledky prijímacieho konania po prijímacích skúškach, ktoré sa konali 9. a 11. mája 2017, podľa platných kritérií pre prijímanie žiakov:

Zápis na štúdium bude v piatok 12. mája a v pondelok 15. mája 2017 od 8:00 do 16:00 hod. na sekretariáte školy.

Záujemcom, ktorí sú k 11. máju 2017 "pod čiarou", musíme vydať rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta. Ak však majú ďalej záujem o štúdium na našej škole, nech prídu v čase zápisu na sekretariát, tu spíšu odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí a keď sa uvoľní miesto (uchádzači v poradí vyššie sa nezapíšu), bude im rozhodnutie zmenené na "prijatý".  Naša skúsenosť je taká, že približne 1/3 uchádzačov sa na našej škole nezapíše, preto pravdepodobnosť prijatia uchádzačov "pod čiarou" je vysoká.

 

Prijímacie konanie 2017

Na štvorročné štúdium na Gymnáziu M. M. Hodžu (plánujeme prijať 58 žiakov) sa pre školský rok 2017/2018 prihlásilo 95 žiakov.

Jedenástim z nich, ktorí v Testovaní deviatakov dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% a tým splnili podmienku pre prijatie bez prijímacích skúšok, sme odoslali rozhodnutia o prijatí bez prijímacích skúšok.

Ostatným 84 žiakom sme zaslali poštou pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 9. a 11. mája 2017.


Na osemročné štúdium (plánujeme prijať 26 žiakov) sa prihlásilo 50 žiakov.

Všetkým boli odoslané pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v rovnakom termíne ako skúšky do štvorročného štúdia - v dňoch 9. a 11. mája 2017.

 

Kritériá pre prijímanie žiakov pre školský rok 2017/2018

Plánujeme otvoriť dve triedy štvorročného štúdia (58 žiakov) a jednu triedu osemročného štúdia (26 žiakov).

Bez prijímacích skúšok prijímame do 4-ročného štúdia len na základe výsledkov Testovania 9 (úspešnosť najmenej 90% v každom predmete).

Prijímacie skúšky pre všetkých ostatných žiakov budú 9. a 11. mája 2017 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. 

Do 4-ročného štúdia zohľadňujme ďalej:

 • výsledky zo ZŠ
 • výsledky Testovania 9,
 • výsledky v súťažiach.


Kompletné kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na Gymnáziu Michala Miloslava Hodžu pre školský rok 2017/2018.

 

Prijímacie konanie 2017 - čo nás čaká

Čo nás spoločne čaká v prijímacom konaní v roku 2017:

 • V utorok 21. februára 2017 sme Vás privítali na Dni otvorených dverí, kde ste si mohli pozrieť našu školu, čo v nej robíme a pýtať sa aj na prijímacie skúšky a štúdium na našej škole.
 • V stredu 5. apríla 2017 bolo celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.
 • Najneskôr do 10. apríla 2017 zákonní zástupcovia žiakov podali prihlášky na strednú školu riaditeľom ZŠ. Základné školy následne odoslali prihlášky stredným školám.
 • Na štvorročné štúdium na Gymnáziu M. M. Hodžu (plánujeme prijať 58 žiakov) sa pre školský rok 2017/2018 prihlásilo 95 žiakov.
 • Jedenástim z nich, ktorí v Testovaní deviatakov dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% a tým splnili podmienku pre prijatie bez prijímacích skúšok, sme odoslali rozhodnutia o prijatí bez prijímacích skúšok. Ostatným 84 žiakom sme zaslali poštou pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 9. a 11. mája 2017.
 • Na osemročné štúdium (plánujeme prijať 26 žiakov) sa prihlásilo 50 žiakov. Všetkým boli odoslané pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v rovnakom termíne ako skúšky do štvorročného štúdia - v dňoch 9. a 11. mája 2017.
 • Utorok 9. mája 2017 - 1. termín prijímacích skúšok (štvorročné aj osemročné gymnáziá).
 • Štvrtok 11. mája 2017 - 2. termín prijímacích skúšok (štvorročné aj osemročné gymnáziá). Popoludní budú zverejnené výsledky prijímacích skúšok.

V školskom roku 2017/18 plánujeme otvoriť dve triedy spolu s 58 žiakmi v štvorročnom gymnáziu a jednu triedu s 26 žiakmi v osemročnom gymnáziu.

Pri prijímaní do štvorročného štúdia budeme zohľadňovať výsledky štúdia na ZŠ, Testovanie 9, výsledky olympiád a súťaží a výsledky prijímacích skúšok z MAT a SJL.
 
Pri prijímaní do osemročného štúdia budú všetci uchádzači (piataci ZŠ) absolvovať prijímacie skúšky zo SJL a MAT.

Stručný letáčik so základnými informáciami o štúdiu na Gymnáziu M. M. Hodžu.

Prezentácia o štúdiu na Gymnáziu M. M. Hodžu.

Kompletné kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na Gymnáziu Michala Miloslava Hodžu pre školský rok 2017/2018.

Výsledky prijímacích skúšok 2016

Výsledky prijímacieho konania po prijímacích skúškach, ktoré sa konali 9. a 12. mája 2016, podľa platných kritérií pre prijímanie žiakov:

Zápis na štúdium bude v piatok 13. mája a v pondelok 16. mája 2016 od 8:00 do 16:00 hod. na sekretariáte školy.

Záujemcom, ktorí sú k 12. máju 2016 "pod čiarou", musíme vydať rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta. Ak však majú ďalej záujem o štúdium na našej škole, nech prídu v čase zápisu na sekretariát, tu spíšu odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí a keď sa uvoľní miesto (uchádzači v poradí vyššie sa nezapíšu), bude im rozhodnutie zmenené na "prijatý".  Naša skúsenosť je taká, že približne 1/3 uchádzačov sa na našej škole nezapíše, preto pravdepodobnosť prijatia uchádzačov "pod čiarou" je vysoká.

 

Prijímacie skúšky 9. mája 2016

V pondelok 9. mája 2016 sa na našej škole uskutočnili prijímacie skúšky. Na školskom dvore sme privítali 66 deviatakov a 53 piatakov, ktorí sa prihlásili na prvý termín na Gymnázium M. M. Hodžu. 

(Celkové výsledky prijímacích skúšok budú známe až po vyhodnotení druhého termínu - vo štvrtok 12. mája 2016 popoludní.) 

 • IMG_5836
 • IMG_6835
 • IMG_6840
 • IMG_6841
 • IMG_6842
 • IMG_6843

Prijímacie konanie 2016

Na štvorročné štúdium na Gymnáziu M. M. Hodžu (plánujeme prijať 50 žiakov) sa pre školský rok 2016/2017 prihlásilo 128 žiakov.

Deviatim z nich, ktorí v Testovaní deviatakov dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% a tým splnili podmienku pre prijatie bez prijímacích skúšok, sme odoslali rozhodnutia o prijatí bez prijímacích skúšok.

Ostatným 119 žiakom sme zaslali poštou pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 9. a 12. mája 2016.


Na osemročné štúdium (plánujeme prijať 24 žiakov) sa prihlásilo 58 žiakov.

Všetkým boli odoslané pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v rovnakom termíne ako skúšky do štvorročného štúdia - v dňoch 9. a 12. mája 2016.

 

Prijímanie na štúdium od septembra 2016

 Od septembra 2016 plánujeme otvoriť dve triedy štvorročného štúdia s 25 žiakmi v ročníku a jednu triedu osemročného štúdia s 24 žiakmi.

Prijímacie skúšky do štvorročného aj osemročného štúdia budú 9. mája 2016 a 12. mája 2016

Štvorročné štúdium:

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí budú mať na Testovaní 9 úspešnosť najmenej 90% aj zo SJL aj z MAT.
Ostatní uchádzači budú robiť prijímacie skúšky zo SJL a z MAT.

Uchádzači budú prijímaní na základe počtu bodov, ktoré získajú:

 1. Za známky na vysvedčeniach
 2. Za výsledok v Testovaní 9
 3. Za  prijímacie skúšky
 4. Za výsledky v olympiádach a súťažiach

Osemročné štúdium

Všetci žiaci vykonajú prijímacie skúšky zo SJL a MAT. Na základe ich výsledkov bude vytvorený poradovník a uchádzači budú pozývaní na zápis podľa tohto poradovníka.

V osemročnom štúdiu všetci žiaci študujú cudzí jazyk angličtinu. Druhý cudzí jazyk si vyberajú z ponuky nemčina / francúzština tak, aby polovica triedy študovala NEJ a polovica FRJ. Vybratie si možného druhého cudzieho jazyka je podmienkou prijatia.

 Kompletné kritériá prijatia sú tu

Prijímacie konanie 2015

Na štvorročné štúdium na Gymnáziu M. M. Hodžu (plánujeme prijať 60 žiakov) sa pre školský rok 2014/2015 prihlásilo 126 žiakov.
Vo štvrtok 30. apríla 2015, keď dostaneme výsledky Testovania deviatakov, budeme môcť tým z nich, ktorí v ňom dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, odoslať rozhodnutia o prijatí bez prijímacích skúšok. Ostatným následne pošleme pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 11. a 14. mája 2015.

Na osemročné štúdium (plánujeme prijať 24 žiakov) sa prihlásilo 31 žiakov. Všetkým boli odoslané pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v rovnakom termíne ako skúšky do štvorročného štúdia - v dňoch 11. a 14. mája 2015.

Kritériá pre prijímanie žiakov pre školský rok 2015/2016

Plánujeme otvoriť dve triedy 4-ročného štúdia (60 žiakov) a jednu triedu 8-ročného štúdia (24 žiakov).

Bez prijímacích skúšok prijímame do 4-ročného štúdia len na základe výsledkov Testovania 9 (úspešnosť najmenej 90% v každom predmete).

Prijímacie skúšky pre všetkých ostatných žiakov budú 11. a 14. mája 2015 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. (SJL max. 30 bodov + MAT max. 30 bodov)

Do 4-ročného štúdia zohľadňujme ďalej:

 • výsledky zo ZŠ (max. 25 bodov),
 • výsledky Testovania 9 (max. 30 bodov),
 • výsledky v súťažiach (max. 60 bodov).


Kompletné kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na Gymnáziu Michala Miloslava Hodžu pre školský rok 2015/2016.

 

Výsledky prijímacieho konania 2014

Výsledky prijímacieho konania po prijímacích skúškach, ktoré sa konali 12. a 15. mája 2014:

Zápis na štúdium je od pondelka 19.mája 2014 do stredy 21.mája 2014 od 8.00 hod do 16.00 hod na sekretariáte školy.

Záujemcom, ktorí sú k 15. máju 2014 "pod čiarou" musíme vydať rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta. Ak však majú ďalej záujem o štúdium na našej škole, nech prídu v čase zápisu na sekretariát, tu spíšu odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí a keď sa uvoľní miesto (uchádzači v poradí vyššie sa nezapíšu) bude im rozhodnutie zmenené na "prijatý".  Naša skúsenosť je taká, že približne 1/3 uchádzačov sa na našej škole nezapíše, preto pravdepodobnosť prijatia uchádzačov pod čiarou je veľmi vysoká.

Ospravedňujeme sa za výpadok webstránky počas zverejňovania výsledkov 15. mája - náš server nezvládol veľký záujem rodičov a stránka bola až do večera neprístupná.

Prijali sme opatrenia (zmenou konfigurácie servera), aby k takýmto výpadkom v budúcnosti nedochádzalo.

 

Additional information