Jazyková škola

Jazyková škola v Liptovskom Mikuláši, ako organizačná zložka Gymnázia Michala Miloslava Hodžu od roku 1986 poskytuje poskytuje záujemcom možnosť naučiť sa ovládať viaceré svetové jazyky, predovšetkým anglický, nemecký a francúzsky jazyk, ale v súčasnosti aj taliansky, španielsky a ruský jazyk.
Pre svojich záujemcov otvára každoročne v popoludňajších hodinách kurzy pre dospelých, študentov a žiakov základných škôl. Počas štúdia poslucháči absolvujú tri stupne zvládnutia cudzieho jazyka: základný, stredný a vyšší.
Štúdium je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou na úrovniach B2 alebo C1.
Štátnu jazykovú skúšku je možné vykonať aj externe.

Dôležité termíny pre zápis do JŠ

S účinnosťou od 12.10.2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v Jazykovej škole

Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou.

Vyučujúci budú kontaktovať svojich poslucháčov v súvislosti s formou vyučovania prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

(Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní)

 

 

Štátna jazyková skúška B2,C1

jesenný termín sa uskutoční  v piatok 2.10.2020 - písomná časť od 8,00 - 13,30 / dostavte sa pred kanceláriu JŠ - prineste si so sebou doklad totožnosti, pero, slovníky- iba printové verzie, vlastné občerstvenie je povolené /

informácie na tel čísle 0905 563 802 - ved. JŠ Mgr. Beáta Lehotská

 

Zápis do kurzov do 20.9. 2020 nasledovne:

osobne: od 14.00 do 17.00 v kancelárii JŠ (nová budova, 1.posch.)

mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefonicky: 0905 563 802

Platby školného za 1. polrok 2020/21 treba uhradiť do 15. 9. 2020 resp noví poslucháči do 20.9.2020

Prihlášky na štátne záverečné skúšky B2, C1 z anglického a nemeckého jazyka môžete podať do 15. 9. 2020 (poštou, mailom, osobne).

Platbu za štátnu skúšku v jesennom termíne 2020 je potrebné uhradiť do 15. 9. 2020 a doručiť spolu s prihláškou ( poštou,mailom, osobne) tiež do 15. 9. 2020.

Všetky informácie na telefónnom čísle 0905 563 802 vedúca JŠ Mgr. Beta Lehotská.

 

Kurzy v školskom roku 2020/2021

V školskom roku 2020/2021 ponúkame:

Anglický jazyk:

Žiacke kurzy (žiaci ZŠ od 9 do 15 rokov),

Študentské kurzy (9.roč. ZŠ a študenti SŠ)

Kurzy pre dospelých -  základné, stredné, vyššie, konverzačné

Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku B2, C1

Nemecký jazyk:

Žiacke kurzy (žiaci ZŠ od 9 do 15 rokov),

Študentské kurzy (9.roč. ZŠ a študenti SŠ)

Kurzy pre dospelých základné, stredné, vyššie, konverzačné

Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku B2, C1

Španielsky jazyk

Kurzy pre žiakov, študentov a dospelých - základné a stredné

 

Cenník školného na jazykovej škole

1. polrok 2. polrok Postupový test Všeobecná štátna jazyková skúška
Zápisné Školné Školné
10 € žiaci: 60 €
dospelí: 110 €
žiaci: 40/60 €
dospelí: 110 €
6 €

Poplatok za štátnu jazykovú skúšku 90 Eur/ interní poslucháči

100 Eur/ externí poslucháči

 

 

Vyučujúci na jazykovej škole

Kurzy na jazykovej škole budú viesť:

Beata Lehotská ANJ, RUJ

Katarína Brániková ANJ

Lívia Spilá NEJ

Lenka Brownová ANJ

Marianna Rusnáková ANJ

Zuzana Berníková ANJ

Katarína Hološová ANJ

Elizabet Parra Martines ŠPJ

 

Štátna jazyková skúška

Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či má kandidát dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti z cudzieho jazyka, či má prehľad o hlavných javoch spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti a o Slovensku, a tiež, či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave.

Všeobecná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí:

  • písomnej
  • ústnej

Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

Písomná časť pozostáva z:

  • posluchu textu s porozumením (bez slovníka) alebo diktátu
  • čítania textu s porozumením (bez slovníka)
  • prekladu textu do cudzieho jazyka (so slovníkom)
  • voľnej témy (so slovníkom) - možnosť výberu z 3 navrhnutých tém v rozsahu cca 350 - 500 slov

Čas na spracovanie úloh je 240 minút.

Ústna časť pozostáva z:

  • práce s textom - reprodukcia a konverzácia
  • konverzačnej témy
  • reálií a dejín literatúry cudzojazyčnej oblasti
  • prečítanej literatúry uvedenej v prihláške na štátnu skúšku (rozsah cca 500 strán v origináli)

Zamerať sa treba na diela najznámejších spisovateľov beletrie, nie na odbornú literatúru.

Čas na prípravu je 20 - 30 minút, čas na odpoveď je 20 - 30 minút.

Ústna časť skúšky sa koná najskôr 14 dní po písomnej časti štátnej jazykovej skúšky.

Pri hodnotení ústnej skúšky je rozhodujúce praktické zvládnutie jazyka. Prihliada sa tiež na výslovnosť, intonáciu, celkovú dynamiku ústneho prejavu a na vedomosti z reálií. O hodnotení ústnej skúšky rozhoduje skúšobná komisia.

Termín podania prihlášok a konania štátnej skúšky určí riaditeľ školy. Súčasne s podaním prihlášky na skúšku kandidát uhradí určenú sumu.

Sylaby na štátnu jazykovú skúšku:

 

Additional information