Jazyková škola

Jazyková škola v Liptovskom Mikuláši, ako organizačná zložka Gymnázia Michala Miloslava Hodžu od roku 1986 poskytuje poskytuje záujemcom možnosť naučiť sa ovládať viaceré svetové jazyky, predovšetkým anglický, nemecký a francúzsky jazyk, ale v súčasnosti aj taliansky, španielsky a ruský jazyk.
Pre svojich záujemcov otvára každoročne v popoludňajších hodinách kurzy pre dospelých, študentov a žiakov základných škôl. Počas štúdia poslucháči absolvujú tri stupne zvládnutia cudzieho jazyka: základný, stredný a vyšší.
Štúdium je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou na úrovniach B2 alebo C1.
Štátnu jazykovú skúšku je možné vykonať aj externe.

Štátna jazyková škola v Liptovskom Mikuláši otvára v školskom roku 2021/2022 tieto jazykové kurzy:

 • Jazykové kurzy angličtiny a nemčiny pre deti od 9 do 15 rokov, resp. pre žiakov od 3. do 9. ročníka.
 • Jazykové kurzy pre učiteľov ZŠ, ktoré môžu byť ukončené štátnou jazykovou skúškou na úrovni B2 alebo C1 (pre rozšírenie aprobácie).
 • Jazykové kurzy pre študentov 3. a 4. ročníkov stredných škôl, zamerané na prípravu na maturitnú skúšku.
 • Všeobecné jazykové kurzy angličtiny a nemčiny pre študentov SŠ, VŠ a dospelých.

Jazykové kurzy sú na rôznych úrovniach, môžu byť ukončené štátnou jazykovou skúškou B2, C1.

 

Do kurzov je  možné prihlásiť sa:

* online cez stránku Gymnázia M.M. Hodžu, v sekcii Jazyková škola (dokumenty na stiahnutie) a prihlášku poslať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

* osobne v kancelárii Jazykovej školy v budove Gymnázia M.M. Hodžu v LM posledný augustový týždeň do 20.9. 2021 v pondelok – štvrtok v čase od 14.00 – 17.00 hod.

Ďalšie informácie vám poskytneme na tel. č.

0905 563 802, 0903 328 333 – anglický jazyk

0918  041 678 – nemecký jazyk

Tešíme sa na Vás!!

 

 

V školskom roku 2021/2022 ponúkame:

Anglický jazyk:

Žiacke kurzy (žiaci ZŠ od 9 do 15 rokov),

Študentské kurzy (študenti SŠ, VŠ)

Kurzy pre dospelých -  základné, stredné, vyššie, konverzačné

Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku B2, C1

Nemecký jazyk:

Žiacke kurzy (žiaci ZŠ od 9 do 15 rokov),

Študentské kurzy (študenti SŠ, VŠ)

Kurzy pre dospelých základné, stredné, vyššie, konverzačné

Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku B2, C1

Španielsky jazyk

Kurzy pre žiakov, študentov a dospelých - základné a stredné

 

Cenník školného na jazykovej škole

1. polrok 2. polrok Postupový test Všeobecná štátna jazyková skúška
Zápisné Školné Školné
10 € žiaci: 60 €
dospelí: 110 €
žiaci: 40/60 €
dospelí: 110 €
6 €

Poplatok za štátnu jazykovú skúšku 90 Eur/ interní poslucháči

100 Eur/ externí poslucháči

 

 

Vyučujúci na jazykovej škole

Kurzy na jazykovej škole budú viesť:

Beata Lehotská ANJ, RUJ

Katarína Brániková ANJ

Lívia Spilá NEJ

Lenka Brownová ANJ

Marianna Rusnáková ANJ

Zuzana Berníková ANJ

Katarína Hološová ANJ

Elizabet Parra Martines ŠPJ

 

Štátna jazyková skúška

Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či má kandidát dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti z cudzieho jazyka, či má prehľad o hlavných javoch spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti a o Slovensku, a tiež, či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave.

Všeobecná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí:

 • písomnej
 • ústnej

Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

Písomná časť pozostáva z:

 • posluchu textu s porozumením (bez slovníka) alebo diktátu
 • čítania textu s porozumením (bez slovníka)
 • prekladu textu do cudzieho jazyka (so slovníkom)
 • voľnej témy (so slovníkom) - možnosť výberu z 3 navrhnutých tém v rozsahu cca 350 - 500 slov

Čas na spracovanie úloh je 240 minút.

Ústna časť pozostáva z:

 • práce s textom - reprodukcia a konverzácia
 • konverzačnej témy
 • reálií a dejín literatúry cudzojazyčnej oblasti
 • prečítanej literatúry uvedenej v prihláške na štátnu skúšku (rozsah cca 500 strán v origináli)

Zamerať sa treba na diela najznámejších spisovateľov beletrie, nie na odbornú literatúru.

Čas na prípravu je 20 - 30 minút, čas na odpoveď je 20 - 30 minút.

Ústna časť skúšky sa koná najskôr 14 dní po písomnej časti štátnej jazykovej skúšky.

Pri hodnotení ústnej skúšky je rozhodujúce praktické zvládnutie jazyka. Prihliada sa tiež na výslovnosť, intonáciu, celkovú dynamiku ústneho prejavu a na vedomosti z reálií. O hodnotení ústnej skúšky rozhoduje skúšobná komisia.

Termín podania prihlášok a konania štátnej skúšky určí riaditeľ školy. Súčasne s podaním prihlášky na skúšku kandidát uhradí určenú sumu.

Sylaby na štátnu jazykovú skúšku:

 

Additional information