Zelená škola - úvodný brainstorming

Ďalšie stretnutie kolégia Zelenej školy sa uskutočnilo 19. 12. 2019. Obsahom bol brainstorming na tému "čo by sme vedeli okolo seba zlepšiť v rámci programu Zelená škola". Hlasovaním sme si určili priority, ktorým sa chceme venovať. Následne sa študenti rozdelili do akčných tímov, ktoré v priebehu ďalších týdžňov a mesiacov spracujú komplexný monitoring environmentálnej situácie v našej škole a jej okolí.  

 • IMG_5246
 • IMG_5250

 

Prednáška o odpadoch - 14. 11. 2019

V rámci projektu Zelená škola prebehla na našej škole 14. 11. 2019 prednáška p. Pataya na tému "Odpady".
Prebrali sme zloženie odpadov (priemyselné odpady, bioodpad, plasty, papier, ...), možnosti nakladania s odpadmi (čierne a riadené skládky, spaľovanie, recyklácia, znovupoužívanie, obmedzovanie, ...), výhody a nevýhody jednotlivých spôsobov. Diskutovali sme aj o praktických spôsoboch ako riešiť tento problém.
Celkovo sa prednášky po vyučovaní zúčastnilo 13 gymnazistov.

 

Prvé stretnutie Kolégia Zelenej školy v novom šk. roku

Naša škola sa v tomto školskom roku znovu zapája do environmentálneho projektu Zelená škola.
Na prvom stretnutí Kolégia Zelenej školy 4. 11. 2019 sme si rozdelili úlohy, dohodli sa na pozývaní ďalších členov do Kolégia, spôsobe komunikácie a začali pracovať na monitoringu environmentálnej situácie na našej škole.

 • 80o

 

Jarné práce na ekoploche

S príchodom krajšieho a teplejšieho počasia sa aj naši študenti pustili do „jarného upratovania“. V rámci projektu Zelená a Modrá škola, začali s úpravou školského dvora, pod starostlivým dohľadom profesoriek biológie. V nasledujúcich dňoch sa budú žiaci opätovne venovať čisteniu jazierka a skrášľovaniu ekoplochy, ale aj priestoru pri školskom parkovisku. Čaká nás výsadba stromčekov, ktoré budú zachytávať dažďovú vodu.

Zuzana Palanová, 3.A

 • IMG_4055
 • IMG_4062
 • IMG_4066
 • IMG_4072
 • IMG_4091
 • IMG_4109
 • IMG_4111
 • IMG_4125
 • IMG_4131
 • IMG_4144

Slávnostná certifikácia programu Zelená škola

Dňa 9. októbra 2014 sa žiaci našej školy Laura Saláková a Alica Šmigurová z II. B a Ján Šebo z III. A zúčastnili na Slávnostnej certifikácii 9. ročníka medzinárodného programu Zelená škola, ktorú organizovala kancelária programu Zelená škola – Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v priestoroch Mestského divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Súčasťou podujatia boli exkurzie, workshopy, slávnostná recepcia a odovzdávanie ceny Živel za environmentálnu výchovu. V tomto certifikačnom období sa do programu zapojilo 271 materských, základných a stredných škôl z celého Slovenska. Diplom „Na ceste k Zelenej škole“ získalo 14 škôl. Medzi 41 škôl, ktoré získali medzinárodný certifikát „Zelená škola“ sa zaradila aj naša škola.

 • DSCI0665
 • DSCI0666
 • sken_podakovanie

 

Monitoring vodného toku Smrečianka

     Voda je prostredím, na ktoré sa viaže priamo či nepriamo existencia všetkých živých tvorov našej planéty. Človek svojou činnosťou vnáša do vodných ekosystémov znečistenie, mnohé vodné živočíchy tak strácajú prirodzené podmienky, nemôžu plniť svoje funkcie a hynú. Do akej miery sú porušené prirodzené vlastnosti vody  je možné zistiť 2 spôsobmi, jedným z nich je chemický rozbor (ukazuje, aké je chemické zloženie skúmanej vzorky vody) a druhým je biomonitoring (zisťovanie prítomnosti vodných živočíchov, ktoré sú v rôznej miere citlivé na vodné znečistenie).

     Naši prváci a kvintáni sa v rámci predmetu Biologické poznávanie prírody zúčastnili monitoringu vodného toku Smrečianka v pondelok 20. 5. 2013. Táto akcia sa stretla s veľkým záujmom zo strany študentov, ktorí sa okrem príjemného pobytu v prírode naučili získavať, spracovávať a vyhodnocovať údaje na určenie kvality vody. Zvlášť cenný bol pre nich odchyt vodných bezstavovcov – našli sme napr. larvy pošvatiek, podeniek, potočníkov, kriváky, žížavice, pijavice, ploskule  a vodné ulitníky. Naše analýzy ukázali, že Smrečianka vykazuje I. až II. triedu kvality vody, čo je veľmi čistá až čistá voda. Akciu pripravili PK biológie a PK chémie.

Podkategórie

Additional information