Informácia k aktuálnej situácii ohľadom šírenia koronavírusu

Vážení rodičia, milí študenti,
 
v súvislosti so stále sa komplikujúcou situáciou ohľadom šírenia nového typu koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie Covid-19, vás touto cestou chceme ubezpečiť, že podobne ako iné orgány verejnej správy aj naša škola situáciu neustále sleduje a snaží sa adekvátne zareagovať.
 
Upozorňujeme, že od dnešného dňa sú v platnosti nové opatrenia, ktoré prijal Ústredný krízový štáb Slovenskej republike. Ide najmä o nasledovné:
 
1) osoby, ktoré sa vrátili z postihnutých oblastí (Čína, Južná Kórea, Irán, Taliansko) sú povinné bez ohľadu na výskyt klinických príznakov podrobiť sa 14dňovej karanténe. Rozhodnutie platí aj vo vzťahu k blízkym rodinným príslušníkom a osobám žijúcich v spoločnej domácnosti (napr. ak sa z podobnej cesty vráti rodič dieťaťa, karanténa sa vzťahuje aj na dieťa). Za porušenie karanténnych opatrení hrozia sankcie. Upozorňujeme, že je viacero krajín, kde sa situácia môže kriticky zhoršiť a toto opatrenia sa tak môže rozšíriť aj na iné krajiny v rámci EÚ, preto veľmi dôrazne vyzývame žiakov a rodičov, aby s ohľadom na potenciálne riziká necestovali do zahraničia.
 
2) predbežne do 23. marca platí zákaz organizovania športových, verejných či kultúrnych podujatí na území SR nezávisle od toho, či je organizátorom subjekt verejnej moci alebo iná právnická osoba. Ak by sa niektorí organizátori rozhodli nerešpektovať uvedené usmernenie, dopúšťajú sa protiprávneho konania. Žiakov žiadame, aby sa žiadnych protiprávne organizovaných podujatí nezúčastňovali.
 
Žilinský samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy doposiaľ nepristúpil k plošnému uzatvoreniu škôl. Aj táto situácia sa môže dynamicky meniť. Zároveň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR neumožnilo školám zakázať účasť na vyučovaní žiakom, ktorí sa vrátili zo zahraničia (okrem vyššie uvedených oblastí) a nemajú klinické príznaky ochorenia. Z pozície vedenia školy, reflektujúc obavy viacerých rodičov, dôrazne apelujeme na rodičov a žiakov, aby sa rozhodli dodržať aj 14 dňovú dobrovoľnú karanténu v prípade ich návratu zo zahraničia. Škola v takom prípade nebude v žiadnom prípade robiť žiakom problémy s nedodržiavaním dochádzky. Vzdelávanie vieme zabezpečovať v špeciálnom režime aj individuálnym spôsobom.
 
Podobne žiadame rodičov, aby aj v záujme zachovania pokoja neposielali do školy dieťa, ktoré prejavuje známky ochorenia, ktoré môžu byť interpretované ako prejavy ochorenia Covid-19.
 
Rovnako chápeme obavy rodičov žiakov, ktorí majú iné neinfekčné zdravotné problémy a stávajú sa tak ohrozenou skupinou. Situácia je mimoriadna a je na zvážení rodičov, ako budú postupovať. Aj v tomto prípade platí, že škola nebude robiť žiakom problémy s dochádzkou. Zodpovednosť za dieťa nesie v prvom rade jeho zákonný zástupca, to plne rešpektujeme. Prosíme, akékoľvek obavy alebo otázky môžete kedykoľvek riešiť s triednym učiteľom alebo vedením školy. Gymnázium M. M. Hodžu má záujem s rodičmi spolupracovať, v žiadnom prípade im nebude robiť problémy a zvlášť nie v napätej súčasnej situácii.
 
Zároveň ubezpečujeme rodičov a žiakov, že poctivo realizujeme opatrenia, ktoré nariadil príkazový list riaditeľa školy v súvislosti so zvýšenými nárokmi na hygienu školy. To si však vyžaduje aj rešpektovanie pokynov zo strany žiakov, ku ktorým opätovne vyzývame (dodržiavanie hygienických opatrení, neklásť použité hygienické vreckovky, zvyšky stravy a pod. mimo zberných nádob a pod.).
 
V súvislosti s vývojom situácie ohľadom písomných maturitných skúšok nemáme žiadne informácie o zmenách v ich priebehu. Ak by nastali, budeme vás ihneď informovať.
 
I keď situácia je komplikovaná, snažíme sa, aby škola fungovala relatívne bezproblémovo. V tom sa opierame aj o spoluprácu so všetkými žiakmi a rodičmi. Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.
 
vedenie školy
 

Additional information