Výchovné

Výchovné

Výchovné poradenstvo zastrešuje celý systém poradenstva. Má v tejto oblasti koordinačnú a metodickú funkciu smerom k pedagogickému zboru, žiakom, rodičom i partnerom školy. Výchovný poradca je členom gremiálnej porady riaditeľa školy.

Výchovným poradcom je PhDr. Eva Daneková

Ako narábať s peniazmi na vysokej škole ?!

Additional information