Návrat do školy

Od pondelka 26. apríla 2021 nastupujú na prezenčné vzdelávanie žiaci prímy, sekundy, tercie a kvarty.

  1. Žiak pri príchode do školy bude mať platný test, alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia, alebo iný relevantný doklad. Zákonný zástupca si najskôr 24.apríla a najneskôr 25.apríla splní povinnosť podať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti cez systém EDUPAGE (presné pokyny rodičia dostanú a budú aj zverejnené na WWW stránke školy). Žiak má nasadené rúško alebo respirátor podľa platnej vyhlášky. Zabezpečenie týchto podmienok je na zodpovednosti rodičov.
  2. Rodičia, ktorí majú dôvod, aby ich dieťa nenastúpilo na prezenčné vzdelávanie, ospravedlnia jeho neprítomnosť deň dopredu u triedneho učiteľa cez EDUPAGE alebo iným obvyklým spôsobom. Pri ospravedlnení uvedú dôvod. Takto možno ospravedlniť na maximálne 5 dní.
  3. Žiak si deň dopredu pozrie pokyny vyučujúceho o plánovaných aktivitách a do školy príde pripravený tak, aby mohol tieto aktivity absolvovať.
  4. Školské stravovanie bude zabezpečené, no je potrebné prihlásiť sa na obed na 26.apríla už v piatok, 23.apríla, a na ostatné dni najneskôr v predošlý deň.

Kompletné pokyny pre rodičov a žiakov sú tu.  Pokyny sme posielali aj cez EDUPAGE.

Žiaci prichádzajú do školy postupne podľa tried s 10 minútovými odstupmi. Príma 8:00, sekunda 8:10,  tercia 8:20, kvarta 8:30. Celý deň budú mať jeden predmet s jedným učiteľom.

Rozvrh hodín na celý týždeň je tu.

Additional information