Modrá škola - opis projektu

Opis projektu:

Liptovský Mikuláš je mesto ležiace v severnej časti Slovenska, v liptovskej kotline medzi pohorím Nízkych a Vysokých Tatier. Relatívne výrazné zásoby podzemnej vody a dostatočné množstvo zrážok počas roka vytvárajú potenciál, no zároveň aj výzvu na efektívne hospodárenie s touto životne dôležitou tekutinou. Je pravdou, že meniace sa klimatické podmienky túto výzvu ešte zintenzívňujú a spoločnosť sa zmenám musí prispôsobovať. Gymnázium Michala Miloslava Hodžu má zámer byť spoločensky zodpovednou školou - zodpovednou voči svojmu okoliu a komunite, v ktorej pôsobí. Cieľom školy je prispôsobiť svoje učebné osnovy meniacim sa spoločenským, ekonomickým a ekologickým podmienkam, no na druhej strane ich aj priblížiť k praktickým potrebám najbližieho okolia tak, aby v procese vyučovania bolo obsiahnuté aj skutočné riešenie reálnych problémov, na ktoré môžu mať žiaci a zamestnanci školy dosah. To bolo aj východiskom predkladaného projektu. 

 

Vzhľadom na zameranie projektovej výzvy sa projekt zaoberal riešením využitia a efektívnejšieho hospodárenia dažďovej vody. Projekt má tri základné rozmery. Prvým je stopercentné odpojenie školského areálu do dažďovej obecnej kanalizácie. Primárnym cieľom bol zber zrážkovej vody kombináciou systémov s povrchovým a podpovrchovým vsakom až do hlavnej studne v priestoroch školského areálu, ktorou bude ďalej zavlažovaný školský dvor. Toto opatrenie si vyžiada aj technicky pripraviť distribúciu odchytenej vody po školskom areáli. Ďalším opatrením bolo vytvorenie dažďovej záhrady v jednom zo sektorov školského areálu, ale tiež ďašia výsadba drevín. Časť betónového - panelového povrchu školského dvora bude vymenená za iný s cieľom vytvoriť oddychovú zónu pre študentov a učiteľov školy. Cieľom projektu bolo, aby konkrétny dizajn opatrení (trasa odvodňovacích kanalíkov, výsadba konkrétneho druhu drevín a pod.) bola navrhnutá a realizovaná priamo študentami. To je druhým rozmerom projektu. Doplniť školský výchovno - vzdelávací program o problematiku hospodárenia s vodou a tematiku klimatických zmien a ich bezprostrednom vplyve na každého z nás. Zámerom projektu je, aby bol školský výchovno - vzdelávací program doplnený aj o konkrétne aktivity v teréne. K tomu využívame dlhodobú spoluprácu s miestnou samosprávou, ale aj Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva, Správou tatranského národného parku, ale aj ďalšími relevantnými občianskymi združeniami v regióne. Tretím rozmerom projektu bola realizácia osvetových a prezentačných aktivít pre rodičov a širšiu komunitu, a to je jednak v rámci každoročných dní otvorených dverí, ale aj počas iných príležitostí. Súčasťou osvetovej činnnosti je aj webová stránka projektu a vytvorenie popularizačnej elektronickej brožúrky.

Ciele projektu

Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy

 

Aktivity projektu:

1.úprava Školského výchovno vzdelávacieho programu

2.realizácia konkrétnych adaptačných opatrení v areáli školy

3.publikovanie a propagácia projektu

 

Výsledky projektu:

1.inovovaný ŠkVP, počas doby realizácie projektu dopad na 450 žiakov – link na ŠkVP

2.realizované adpatačné opatrenia – 100% areálu školy odpojeného od dažďovej kanalizácie

3.zriadenie webovej stránky projektu – podstránka školskej stránky

4.budovanie partnerstiev – rodičia, odborná i laická verejnosť

 

Additional information