Naši študenti v Paríži a v Londýne - 2012

V dňoch 25. 5. – 1. 6. 2012 sa v spolupráci s cestovnou kanceláriou Čekan uskutočnil poznávací zájazd pre študentov  nášho gymnázia: Paríž – Londýn – Europa Park,  ktorého sa zúčastnilo 34 žiakov z 1., 2., 3. ročníka a sexty.

Žiaci spoznali pamätihodnosti takých významných miest ako je Paríž a Londýn a na záver relaxovali v atraktívnom zábavnom parku v nemeckom meste Rust.

V bežných komunikatívnych situáciách mali možnosť prakticky využiť nadobudnuté zručnosti v cudzích jazykoch. Pozitívne možno hodnotiť nielen program a celkovú organizáciu zájazdu, ale aj disciplinovanosť, dochvíľnosť a ústretovosť žiakov, ktorí svojím správaním prispeli k šíreniu dobrého mena školy.

Ekologická exkurzia - september 2011

V piatok, dňa 30. 9. 2011 sa trieda septima s p.p. Nebusovou zúčastnila ekologickej exkurzie v Prosieckej a Kvačianskej doline. Odborný výklad o prírodnom bohatstve týchto dvoch neobyčajných dolín, ktoré sa kľukatia na úpätí Chočských vrchov, nám podala RNDr. Alena Benová, ktorá pracuje v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva LM.

Na exkurzii sme si obohatili naše vedomosti o množstvo nových názvov rastlín a živočíchov, prežili sme krásny slnečný deň v prírode, odniesli sme si veľa pekných zážitkov a v neposlednom rade sme sa dozvedeli aj zaujímavé skutočnosti o obci Prosiek a jej okolí. Poznatky, či už z rastlinstva, živočíšstva alebo prírodných podmienok, sme si neskôr zopakovali v našich prezentáciách. Ponúkame vám pár fotografií, aby ste aj vy mohli zažiť túto krásnu jesennú atmosféru v Prosieckej a Kvačianskej doline. Na záver by sme sa chceli v mene celej triedy poďakovať p.p.Nebusovej za uskutočnenie ekoexkurzie.

Chémia na Žiarskej chate

Žiaci primy sa 20. mája vybrali na Žiarsku chatu, kde robili chemické rozbory čistoty vody a vzoriek pôdy. Možno práve takto, praktickým bádaním v teréne sa zobudí v niekom túžba stať sa chemikom – vedcom. No aj pre tých ostatných to bolo určite zaujímavejšie ako sedieť v triede.

Ďakujeme  pani profesorke Danke Bartošovej a pani profesorke Soni Hujíkovej (ktorá je v príme aj triednou profesorkou) za pekné podujatie.

 

Additional information